Kaj je certificiranje PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je mednarodna neprofitna in nevladna organizacija, ki vzpodbuja trajnostno upravljanje z gozdovi. Ker morajo biti certificirane vse organizacije v dobavni verigi, je zagotovljeno, da gozdni proizvodi (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi), ki so sestavni del končnega proizvoda, izvirajo iz gozda, v katerem je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov.

IFS FOOD in IFS logistic

S prodorom evropskih in svetovnih trgovskih verig v Slovenijo so se prenesle tudi njihove zahteve do slovenskih proizvajalcev živil, ki so dobavitelji prehrambnih proizvodov trgovskim verigam. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa tudi pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001..) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat.

Potreba po modelu EFQM

Model odličnosti EFQM (European Founation for Quality Management – Business Excellence model oziroma model PRSPO – Priznanje RS za Poslovno Odličnost – novi EFQM 2013 model) je splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih merilih in dvaintridesetih pod merilih. Pet od teh meril predstavlja dejavnike, štiri merila pa rezultate. Dejavniki nam povedo, kaj organizacija dela, rezultati pa povedo, kaj organizacija dosega. Rezultati so posledica dejavnikov, ki jih izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij rezultatov.

Pridobivanje konkurenčne prednosti s kakovostjo – ISO 9001, 14001, 18001, 27000, 50001

Uspešne organizacije so tiste, kjer osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji. Na ta način je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. Z uvajanjem nenehnih izboljšav omogoča doseganje čedalje boljših rezultatov poslovanja.