AKADEMIJA BANNER FRONT

PODJETNIŠKI ZMAGOVALCI

Akademija poslovne odličnosti

Podjetniški zmagovalec
EMA bazeni

EMA bazeni

More details
Kovač interier d.o.o.

Kovač interier d.o.o.

More details
GAEA sistemi

GAEA sistemi

More details
MZG d.o.o.

MZG d.o.o.

More details
Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Published: 18 February 2021 - Category: Slovenski razpisi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.
EUROSTARS 2022

EUROSTARS 2022

Published: 20 January 2022 - Category: EU razpisi
Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Published: 18 March 2021 - Category: Slovenski razpisi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Published: 25 March 2021 - Category: Slovenski razpisi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne...

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT
Datum objave:
18.02.2022
Rok za oddajo:
3.4.2023
Višina sofinanciranja: do 60%

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:

 • prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom,
 • spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg,
 • podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb

Področje PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN NADZOROVANJEM ONESNAŽEVANJA se deli na naslednja podpodročja:

a) bolj učinkovita uporaba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih surovin, v proizvodnji, tudi z:
- zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih proizvodov in sekundarnih surovin, vključno z visokokakovostnim recikliranjem odpadkov ali
- ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost);

b) povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov;

c) povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo materialov, ki jih ni mogoče reciklirati;

d) bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in nadomestitev zelo problematičnih snovi v materialih in proizvodih skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi alternativami in zagotavljanjem sledljivosti;

e) preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov;

f) ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti materiala pri recikliranju;

g) preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, vodo ali tla, vključno z varovanjem okolja pred škodljivimi učinki odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode;

h) čiščenje onesnaževanja, vključno s čiščenjem onesnaževal iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt. 
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. 

POGOJI ZA PRIJAVO

 • Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev
 • RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev
 • Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR
 • Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA
 • velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,
 • rednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk.

V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja: − velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, − srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, − mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.