AKADEMIJA BANNER FRONT

PODJETNIŠKI ZMAGOVALCI

Akademija poslovne odličnosti

Podjetniški zmagovalec
EMA bazeni

EMA bazeni

More details
Kovač interier d.o.o.

Kovač interier d.o.o.

More details
GAEA sistemi

GAEA sistemi

More details
MZG d.o.o.

MZG d.o.o.

More details
Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Published: 18 February 2021 - Category: Slovenski razpisi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.
EUROSTARS 2022

EUROSTARS 2022

Published: 20 January 2022 - Category: EU razpisi
Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Published: 18 March 2021 - Category: Slovenski razpisi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Published: 25 March 2021 - Category: Slovenski razpisi
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne...

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT
Datum objave:
18.03.2022
Rok za oddajo:
05.05.2022, 01.10.2022, 12.01.2023
Višina sofinanciranja: 10-50%

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je: - dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnost,i dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, - višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, - ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, - krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, - enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

UPRAVIČENCI

  • MSP in velika podjetja

UPRAVIČENI STROŠKI

stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),

stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),

stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,

- stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. 

Vrednost investicije (to je vsota upravičenih in neupravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev) mora znašati:

  •  od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, in
  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.
VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.