AKADEMIJA BANNER FRONT

PODJETNIŠKI ZMAGOVALCI

Akademija poslovne odličnosti

Podjetniški zmagovalec
Enertec d.o.o

Enertec d.o.o

More details
Steklarstvo FRAMA

Steklarstvo FRAMA

More details
CNC Štiglic d.o.o.

CNC Štiglic d.o.o.

More details
Tram d.o.o.

Tram d.o.o.

More details
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Published: 25 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno - razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
Najavljeni krediti v letu 2021

Najavljeni krediti v letu 2021

Published: 24 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR. Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)
Support for small innovative low-carbon projects

Support for small innovative low-carbon projects

Published: 01 December 2020 - Category: EU razpisi
INNOVATION FUND FOR DEMONSTRATION OF INNOVATIVE LOW-CARBON TECHNOLOGIES  »the funding of projects under this call will contribute to Europe’s green recovery by helping businesses invest in clean energy and clean industry to boost economic growth, create local jobs and give a competitive advantage to EU industry« 
Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Published: 05 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

 

EUROSTARS 2021

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
 • Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg
 • Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški kamor sodijo stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z zakonodajo ter stroški najemnin za stavbe, zemljišča in opremo, stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, režijske stroške.
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, februar 2021

 

DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2021

 • višina razpisanih sredstev 2,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v javnem razpisu razpisa.
 • Namen: omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4
 • Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

Digitalizacija in digitalna transformacija MSP

 • višina razpisanih sredstev 30 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni strošek.
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

 

COVID-19 - Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

 • višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu
 • Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe
 • Upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, vendar največ 9.999,00 EUR
 • Izvajalec in predvidena objava: Spirit Slovenija, marec 2021

 

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
 • Upravičenci: samostojni turistični vodniki ali turistične agencije
 • Namen: spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih, spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev
 • Upravičeni stroški: storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah (mestih)
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021

 

 Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
 • Upravičenci: turistične agencije ali organizatorji turističnih potovanj
 • Namen: spodbuditi ponoven zagon receptivnih (incoming) potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in krepitev poslovanja zaradi posledic epidemije Covid-19, hkrati pa spodbuditi in okrepiti internacionalizacijo slovenske turistične ponudbe receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021

 

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 1,2 milijonov evrov
 • Upravičenci: organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oz. občin na območju opredeljene vodilne destinacije.
 • Namen: krepitev promocije turistične ponudbe 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije
 • Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja, stroški izvedbe medijskega zakupa, stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih destinacij, plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev, stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži, stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas)
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021

 

Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

 • višina razpisanih sredstev 0,1 milijonov evrov
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat
 • Namen: razvoj kakovostnega turizma, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Iz tega razloga sofinancira uvedbo in uporabo okoljskih znakov, kot so: Bio Hotels, Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in Tour Cert za turistične nastanitve. Namen je spodbuditi podjetja k novim ali izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom (ozelenitev poslovanja).
 • Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov, stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
 • Upravičenci: mikro in mala inovativna mlada podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge)
 • Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev
 • Upravičeni stroški: Stroški vezani na izvedbo operacije
 • Izvajalec in predvidena objava: marec 2021

 

Planinske koče

 • višina razpisanih sredstev 5 milijonov evrov
 • Upravičenci: podjetja, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči, ki so bili vpisani v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1.1.2020 (178 objektov)
 • Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja
 • Upravičeni stroški: gradnja in oprema, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih  2021-2022

 • višina razpisanih sredstev 3 milijonov evrov
 • Upravičenci: socialna podjetja
 • Namen: sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov
 • Upravičeni stroški: stroški gradnje, opreme, obveščanja in informiranja, stroški zunanjih izvajalcev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

Učni izdelovalni laboratoriji

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podjetniškega inovacijskega okolja, kot so šolski centri, poslovni inkubatorji, co-working prostori, ki bodo v proces prenosa znanj vključila subjekte socialne ekonomije ali podjetja, ki bodo tvorila partnersko sodelovanje z registriranimi socialnimi podjetji
 • Namen: spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme, stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (največ do 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški informiranja in obveščanja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški (v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač)
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

Socialna podjetja  - krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

 • višina razpisanih sredstev 0,4 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podpornega okolja
 • Namen: vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja - profesionalizacija obstoječih podpornih okolij
 • Upravičeni stroški: Stroški plač, zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, pavšalni stroški in stroški opreme ter neopredmetenih sredstev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

Podpora socialnim podjetjem MSP

 • višina razpisanih sredstev 1 milijonov evrov
 • Upravičenci: socialna podjetja
 • Namen: omogočitev prehoda k digitalnemu poslovanju socialnim podjetjem z namenom zagotavljanja storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšanja obremenitve okolja.
 • Upravičeni stroški: SSE za digitalizacijo
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, december 2021

 

Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva

 • višina razpisanih sredstev 0,6 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: omogočiti podjetjem pridobitev znanj in kompetenc na relevantnih področjih za hitrejši razvoj lesno predelovalne panoge
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, april 2021

 

Javni poziv organizatorjem mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
 • Upravičenci: v usklajevanju
 • Namen: povečanje dodane vrednosti turističnega produkta: športni turizem
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: STO Slovenska turistična organizacija, december 2021

 

Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov

 • višina razpisanih sredstev 50 milijonov evrov
 • Upravičenci: gorski centri
 • Namen: zagotovitev celoletnega dostopa do gorskih centrov in izvajanja turistične dejavnosti skozi celo leto
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, junij 2021

 

Vavčer za raziskovalce

 • višina razpisanih sredstev 7 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja
 • Namen: zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, september 2021

 

Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 – 2023 Spodbude malih vrednosti MSP (vavčerji)

 • višina razpisanih sredstev 12 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih
 • Upravičeni stroški: upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so določeni v posameznem javnem pozivu
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, februar 2021