Akademija poslovne odličnosti je bila povabljena na 39. mednarodno konferenco  o razvoju organizacijskih znanosti/ International Conference on Organizational Science Development, ki jo je organizirala FOV Univarze v Mariboru.

 

Avtorja referata Poslovna odličnost v malih podjetjih/ Business Excellence in Small Enterprises  g. Jožef Vončina, podpredsednik Akademije poslovne odličnosti in podjetnik g. Jože Kos, sta predstavila pojem poslovne odličnosti, dodano vrednost ki jo projekt prinaša v ocenjevanem podjetju in prednosti pridobitve Certifikata poslovne odličnosti, ter primer dobre prakse na primeru družbe Mizarstvo Jože Kos s.p..

poslovna odlicnost v malih podjetjih

Povzetek vsebine referata

Naše poslanstvo je, da naročnikom zagotovimo kvalitetna in sodobna znanja, ki jih nato lahko uporabijo v praksi.

 

Posredovanje novih uporabnih organizacijskih pristopov, izkušenj in dobrih praks, predvsem s področij izboljšanja poslovnih in delovnih procesov, kakovosti, upravljanja in usposabljanja.

 

Poslovno odličnost  smo prepoznali kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za gospodarstvo kot za javni sektor (v najširšem pomenu) in posameznika.

 

Ni treba biti velik, da bi bil odličen. Z “odličnostjo” lahko tekmujemo s komerkoli in povsod.

 

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja (Štajerska gospodarska zbornica 2020).

 

Uspešne in odlične organizacije nimajo v fokusu zgolj svoje podobe, temveč tudi okolje ter družbo kot celoto. Njihovo delovanje deluje v dobro tako v poslovnem svetu kot tudi v dobro sami okolici. Podjetja na dnevni bazi in na dolgi rok uresničujejo načela poslovne odličnosti, in posledično prispevajo k nadaljnjemu tako poslovnemu kot tudi družbenemu razvoju podjetja (prav tam).

 

poslovna odlicnost v malih podjetjih akademija certifikat odlicnosti 03Okvir za razumevanje in upravljanje te kompleksnosti je model EFQM (the European Foundation for Quality Management). Ta model zaposlenim omogoča razumeti vzorčno-posledične povezave med tem, kaj njihovo podjetje dela in doseženimi rezultati. Imenovani model temelji na devetih vsebinskih področjih, ki s katerimi je potrebno ravnati pri analizi vsake organizacije. Model se šteje kot pragmatičen in praktičen, razvit je bil v sodelovanju z vodilnimi organizacijami, z namenom spodbujanja stalnega izboljševanja. Najpomembnejši dejavniki konkurenčnosti podjetja so kakovost, rok dobave izdelka ali storitve ter nenazadnje tudi sama cena proizvoda oziroma storitve. Pomembno je, da se podjetja organizirajo v tej smeri, da s čim manjšimi stroški dosežemo čim boljše rezultate (prav tam, SPIRIT 2020).

 

Zadanim ciljem se korak za korakom približujemo, hkrati pa si postavljamo nove, še višje cilje, pri čemer upoštevamo predhodne izkušnje, znanje in zmožnosti. Koncepti poslovne odličnosti skozi različne modele na standardiziran način vpeljujejo zavedanje o nenehnem izboljševanju poslovanja organizacije. Z načrtovanjem, izvajanjem in vpeljavo, ter spremljanjem potrebnih sprememb lahko zagotovimo ohranjanje odličnosti. Bistveni dejavniki v podjetju so zaposleni, ki s svojim razvojem, inovativnostjo, poslanstvom in vizijo vplivajo na ugled in uspešnost podjetja.

 

Načela odličnosti razumemo kot lastna prepričanja organizacij, ki vodijo rdečo nit delovanja vseh aktivnosti v organizaciji. Namen načel je predvsem v doseganju uspešnih rezultatov tako na poslovnem kot tudi na strokovnem področju. Organizacija, ki želi biti uspešna, mora - ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost - vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja.

 

Poslovna odličnost je način poslovanja podjetja in pomeni odličnost njegovega delovanja. Poslovna odličnost pomeni zadovoljstvo kupcev, skrajšuje poslovni cikel ter zmanjšuje stroške, napake in popravila. kar posledično postavi podjetje na višji nivo in predstavi samo kvaliteto poslovanja podjetja. Učinkovito upravljanje poslovne odličnosti se kaže tako v pozitivnih finančnih kot tudi v nefinančnih rezultatih. Pomen poslovne odličnosti vključuje proces neprestanega izboljševanja, saj je vedno prostor za izboljšave, prav tako vključuje prelomne dogodke, ki pomenijo radikalne izboljšave. Eden od načinov je samoocenjevanje organizacije. Samoocenjevanje je najtežji del procesa, saj se lahko podjetniki precenjujejo ali pa podcenjujejo. Proces samoocenjevanja omogoča vpogled v zrcalno podobo organizacije. Preverjanje rezultatov na načine kot so: Ali so cilji doseženi? Ali se lahko merijo izboljšave v organizaciji? Potrebno je določiti intervale za redno samoocenjevanje.

 

Akademija poslovne odličnosti

certifikat poslovne odlicnosti plaketaAkademija poslovne odličnosti podeljuje Certifikat poslovne odličnosti, ki je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša podjetja. Certifikat pomembno prispeva k prepoznavanju podjetja ali organizacije tako v poslovnem kot tudi v družbenem svetu.

 

S programom certificiranja Akademija poslovne odličnosti želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja. Hkrati pa jim želi dodati dodano vrednost v vse bolj konkurenčnem poslovnem svetu. Podjetja se nenehno želijo izboljševati in ob tem stremijo  k zadovoljstvu kupcev in skrbi za  okolje, v katerem delujejo. V ta namen certifikat sporoča vse atribute podjetja.

 

Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje:

 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne poslovne rezultate;
 • ima posluh za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;
 • razvija svoje sposobnosti;
 • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti);
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, ter razvija svoje sposobnosti;
 • ima uveden učinkovit sistem vodenja kakovosti poslovanja, ki zagotavlja stabilno kakovost celotnega poslovnega procesa;
 • ima izboljšano marketinško podobo;
 • deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;
 • prepoznava in izpolnjuje zakonodajne zahteve;
 • pozna svoje zmogljivosti slabih in dobrih praks.

 

Mizarstvo Jože Kos s.p.

V nadaljevanju bomo predstavili primer dobre prakse in sicer podjetje Mizarstvo Jože Kos s.p. Mizarstvo Jože Kos s.p., ki s strokovnostjo in družbeno odgovornostjo izpolnjuje zahtevane kriterije poslovne odličnosti in je eden od  prejemnikov Certifikata poslovne odličnosti.

 

Jože Kos je človek z veliko življenjske energije, vizionar, motivator, organizator in velik povezovalec ljudi. Po poklicu je lesarski tehnik in v svojem delu močno povezan z lesom. Letos je dopolnil 60 let.

 

V poslovnem svetu je direktor in lastnik Mizarstva Kos, lastnik ter prokurist Centra za zunanjo ureditev d.o.o., hiše idej in povezovanj. Bil je ustanovitveni partner in dvanajstletni voditelj Poslovnega združenja Naš vrt (v njem je v 20-ih letih sodelovalo 44 podjetij) in ustanovitveni partner skupine Vila Bravum ter njen večletni član. V Našem vrtu in kasneje v podjetju Center za zunanjo ureditev je povezal znanja 27 različnih področij za zunanje urejanje prostora okoli stanovanjskih hiš. V Mizarstvu Kos je razvil popolnoma nove produkte. Iz inovativnih balkonskih ograj je s sodelovanjem različnih strok nastal sodoben program celostno oblikovanih lesenih izdelkov za zunanjost doma. Postavil je močno projektantsko in proizvodnjo podjetje, ki projektno povezuje posel in zagotavlja delo  za več kot 20 podjetij. Izvedel je (v praksi) zelo močno povezavo med arhitekti, različnimi izvajalci in strankami (kupci). Leta 2011 je ob 20 letnici Mizarstva Kos izdal knjigo V poslanstvu dreves in v njej povezal vsebine 50 avtorjev. V svoji dve podjetji je poleg žene vključil tudi dve hčeri. Ena je vodja marketinga v Mizarstvu Kos in direktorica Centra za zunanjo ureditev, druga pa pokriva medijski svet za domači podjetji in grafično oblikuje materiale za partnerje. Pripravlja se na generacijsko menjavo. Za upokojitev pa glede na njegove aktivnosti še ni časa.

 

poslovna odlicnost v malih podjetjih akademija certifikat odlicnosti 02Podjetništvo povezuje z izobraževalnimi institucijami (Fakulteta za arhitekturo Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Višja šola za oblikovanje materialov, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Biotehniški center Naklo, enajst Srednjih lesarskih šol in HTL Villach, Višja tehnična šola v Beljaku). Vsako leto s svojim znanjem prispeva v izobraževalni projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Svoji dve podjetji je razvil v močna inkubatorja, ki poleg strokovnosti razvijata tudi okoljsko in družbeno odgovorne mlade kadre. V 28 letih se je v njegovem podjetju izobraževalo več kot 30 vajencev, dijakov in študentov, preko programa Erasmus+ pa tudi dve lesarki iz Avstrije. Kot zunanji predavatelj na fakultetah, svoje dobre prakse predstavlja tudi na strokovnih podjetniških forumih, okroglih mizah in kot so mentor sodeluje pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah. Zaradi uspešnega povezovanja in vizionarskega razmišljanja v tiskanih in elektronskih medijih sodeluje s strokovnimi nasveti, na temo povezovanja podjetij v grozd pa so ga gostili tudi v oddaji Prava ideja.

 

V lokalnem okolju je gonilna sila kluba D, v kraju Polšnik, ki je leta 2012 dobil evropsko nagrado ARGE, vedno znova išče nove poti za razvoj ljudi v kraju, predvsem na področju povezave lesa s turizmom. Kadrovsko in izobraževalno jih krepi v podjetju Center za zunanjo ureditev, v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije. Kot velik animator pri razvoju novih izdelkov iz lesa je tudi član nacionalnega sveta za les. Leta 1994 je bil pobudnik projekta CRPOV (prvi v občini Litija). Bil je predsednik več gradbenih odborov (vodovod, ureditev vasi, gradnja poslovilne vežice). Še vedno je idejni vodja in akter Razvojne vasi Velika Preska (projekt Žive hiše, Pogled čez, Vetrne orgle, Kulles, Fittrain, Filpil, ... itd.). Bil je ustanovitelj (leta 2002) in 5 let predsednik Turističnega društva Polšnik (zdaj 13 let podpredsednik), leta 1974 med ustanovitelji (vmes 10 let tajnik) Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik, zdaj že več kot 30 let član UO, 38 let zborovodja, pevec in organist, organizator različnih kulturnih prireditev, več kot 20 let programski voditelj pohoda Od cerkvice do cerkvice, idejni vodja projekta Pot spoznanj, Mir, Za vnuke živimo drevesa sadimo, itd.

 

Na nacionalnem nivoju je aktivni član programskega sveta LAS Srce Slovenije in so kreator blagovne znamke Srce Slovenije, ki povezuje in razvija podjetništvo v sodelovanju z lokalnim okoljem in član Sveta za les.

 

Če povzamemo je Jože Kos podjetnik, ki:

 • se z dinamiko stanja na trgu odziva s fleksibilnostjo, prilagodljivostjo in družbeno odgovornostjo;
 • poslovne in proizvodnje procese načrtuje in vodi;
 • sledi popolnosti in merilom poslovne odličnosti;
 • izboljšuje procese in stremi k čim večji dodani vrednosti;
 • je strokoven, timski, usmerjen k cilju doseganja inovativnih prebojnih rešitev.

 

Predstavitev bo v prvem delu prikazala okolje v katerem deluje Mizarstvo Kos, projekte za razvoj ljudi v lokalnem okolju in zakaj je posledično zaradi tega kraj Polšnik leta 2012 dobil evropsko nagrado ARGE.

 

Mizarstvo Kos iz Velike Preske (posavsko hribovje v Srcu Slovenije), v kateri živi v 15 hišah 52 ljudi,  deluje v mali podeželski skupnosti, ki se imenuje Polšnik. V 13-ih vaseh, ki so razpršene po hribovskem okolju od 200-800 m nadmorske višine prebiva okoli 800 prebivalcev. V skupnosti deluje 39 podjetij in okoli 10 kmetij, povezani so preko 8 društev in organizirajo več kot 50 različnih prireditev na leto. Vsako leto v januarju sestavijo seznam in termine prireditev. V letu 2011 so aktivni kreatorji v klubu D postavili razvojno vizijo do leta 2035. Zaradi načina delovanja in vizije, ki je postavljena v tri razvojne stebre: gospodarski, romarski in prireditveni turizem so leta 2012 dobili evropsko nagrado ARGE.

 

Na splošno je okolje gospodarsko uspešno, kulturno in organizacijsko zelo razvito in se z različnimi projekti in metodami razvija od spodaj navzgor. Znanja, ki jih razvijajo v podjetju Mizarstvo Kos in v Centru za zunanjo ureditev prenašajo na druga podjetja in tudi na lokalno prebivalstvo. Z različnimi projekti animirajo različne starostne in socialne strukture ljudi.

 

Prebivalstvo je bilo med drugo svetovno voljo izseljeno in po vrnitvi v domače kraje so morali stopiti skupaj, da so obnovili porušene vasi. Zaradi te zgodovinske izkušnje so vrednoto povezanosti ohranili do današnjih dni in jo prestavljajo tudi na mlajše rodove. Zaradi močne cone ugodja ljudi v današnjem času, pri tem za animacijo (različnih generacij) organizirajo različne projekte.

 

Razvoj podjetja

V drugem delu bo prikazan proces razvoja podjetja od ideje balkonskih ograj do celostnega urejanja zunanjega prostora pri stanovanjskih hišah. Kako se je skozi Poslovno združenje Naš vrt, ki ga je 12 let vodil Jože Kos povezalo v 20 letih 44 podjetij (27 poklicev) iz cele Slovenije in kakšna znanja so se iz tega razvila. Na kakšen način in zakaj je bilo ustanovljeno podjetje Center za zunanjo ureditev, ki danes skrbi za povezovanje strok, razvoj in posel in kako se razvija v perspektivi platforma in ponudba za turizem.

 

certifikat poslovne odlicnostiMizarstvo Kos, ustanovljeno pred 28 leti se je v začetku ukvarjalo z izdelovanjem in montažo balkonskih ograj. Že v drugem letu delovanja se je pokazalo, da je potrebno stanovanjske hiše pogledati skozi celostno oblikovalsko oko in pri tem upoštevati tudi okolje in način življenja prebivalcev. Glede na to , da na trgu ni bilo takšne ponudbe so se skozi Poslovno združenje Naš vrt začela povezovati podjetja, ki so se ukvarjala z različnimi dejavnostmi (gradbenik, mizar, ključavničar, klepar, krovec, vrtnar, električar, steklar, keramičar itn.).

 

Zaradi zelo različnega razmišljanja in pogledov na skupno delovanje in skupno promocijo je bilo potrebno veliko truda, da se je izoblikovalo znanje, ki mu danes rečemo celosten pristop. Od spoznavanja potreb naročnikov, projektiranja, izvedbe in vzdrževanja so s takim načinom razvili ponudbo, ki je v Sloveniji še ni bilo in tudi danes po skoraj 25 letih delovanja nimajo konkurence. Podjetje Center za zunanjo ureditev je bilo v času delovanja Poslovnega združenja Naš vrt postavljeno za razvoj dejavnosti, povezovanje z različnimi izobraževalnimi ustanovami, poleg tega pa je bil ustanovljen še inženiring Vilinski vrt, ki je bil predvsem v vlogi projektanta in organizatorja poslov. Kasneje je poleg dejavnosti ob podjetij, podjetje Center za zunanjo ureditev prevzelo še področje razvoja produktov za turizem in profesionalno povezovanje gospodarskega področja z lokalnim okoljem. Tako se različne prireditve uporablja za promocijo in povezovanje podjetij in njihovih naročnikov in se preko tega spoznava nove ljudi (kot partnerje ali stranke) in z aktivnostmi razvija nove ideje in produkte.

 

Vizija podjetja Mizarstvo Kos do leta 2050 v povezavi z zelo aktualno tematiko podnebnih sprememb.

 

V letošnjem letu se izvaja projekt LESAR-IUS (izkusi, ustvarjaj, spoštuj), v katerem se v lokalnem okolju raziskuje dediščina petih poklicev, ki so delovali kot rokodelci. Gre za mizarja, kolarja, tesarja, sodarja in rezbarja. Dodatno pa so vključili tudi pletarja in strugarja. Poleg osnovnih petih čutov: vonj, sluh, okus, otip in vid, ki se bodo bolje spoznavali ob različnih rokodelskih aktivnostih, sta se dodala še dva, to je intuicija in čut za les.

 logo poslovna odlicnost