Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije objavili javne razpise in pozive v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Sredstva bodo nepovratna.

Poleg tega bodo za trajnostno mobilnosti objavili javni razpis za prenovo celostnih prometnih strategij v višini 2,7 milijona evrov, javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila dva milijonov evrov in v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije novi povabili za mestne občine v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

 

OGLAŠEVANJE

1. Javni razpisi za obnovljive vire energije

Februarja ali marca bo infrastrukturno ministrstvo objavilo tri javne razpise za uporabo obnovljivih virov energije, in sicer za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, sofinanciranje gradnje manjših sončnih elektrarn in za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn. Upravičenci bodo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Ob predhodnem soglasju organa upravljanja bo sredstva na razpisih mogoče prerazporediti ali spremeniti.

 

  • Za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije bodo predvidoma razpisali 16 milijonov evrov.

Finančne spodbude bodo namenjene naložbam v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in v mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud bodo upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem z dograditvijo dodatnih kotlov na lesno biomaso ali brez njih. Finančne spodbude bodo dodeljene kot državne pomoči;

Upravičeni stroški bodo stroški izgradnje sistemov DO OVE z zmogljivostjo kotlov do deset megavatov oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE z zmogljivostjo do enega megavata. Upravičeni bodo tudi stroški širitve obstoječega daljinskega omrežja. Vključen je lahko tudi solarni sistem za pripravo tople vode, če bo izraba solarne energije kot dodatnega vira izboljšala gospodarnost daljinskega sistema.

  • Za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn bodo predvidoma razpisali deset milijonov evrov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nakupa in vgradnje sončnih elektrarn, vključeni bodo tudi samooskrbne sončne elektrarne in hranilniki energije. Finančne spodbude bodo dodeljene kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo stroški nakupa in vgradnje sončne elektrarne, hranilnika energije, pripadajoče električne inštalacije in opreme, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del in strokovni nadzor v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.

  • Za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn bodo predvidoma razpisani štirje milijoni evrov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena sofinanciranju gradnje vetrnih elektrarn, in sicer za moč od 50 kilovatov do deset megavatov. Finančne spodbude bodo dodelili kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo stroški dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem vetrne energije, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije.

 

2. Javni razpisi za trajnostno mobilnost

Na infrastrukturnem ministrstvu načrtujejo dva javna razpisa za trajnostno mobilnost, in sicer za sofinanciranje občinske celostne prometne strategije nove generacije in za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila. Upravičenke bodo občine.

  • Aprila ali maja bodo za sofinanciranje občinske celostne prometne strategije nove generacije razpisali 2,7 milijona evrov.

Nepovratna sredstva so namenjena izdelavi občinskih celostnih prometnih strategij (CPS), strateških dokumentov za načrtovanje prometa na ravni občin. Razpis je namenjen občinam, ki že imajo CPS in ga želijo prenoviti, ker so od njegovega sprejetja minila več kot tri leta, in tudi občinam, kjer CPS še niso izdelali.

V postopku bo poudarek na doseganju kakovosti dokumenta in na bolj ambicioznih ukrepih trajnostne mobilnosti.

Upravičeni stroški bodo stroški zunanjih izvajalcev in stroški komuniciranja.

  • Za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila bodo predvidoma razpisali dva milijona evrov.

Nepovratna sredstva bodo dodelili za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila z opremo, ki zagotavlja napredno upravljanje in zbiranje predpisanih statičnih in dinamičnih podatkov. Finančne spodbude bodo dodelili kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo nakup in postavitev pametne polnilne postaje, strošek gradbenih in elektromontažnih del, strošek meritve električnih instalacij po vgradnji polnilne postaje, strošek vertikalnih in horizontalnih označb, povezanih s parkirnimi mesti, pripadajoča električna inštalacija in oprema, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, strokovni nadzor v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, strošek internega izobraževanja in spodbujanja k uporabi e-mobilnosti.

Objava je predvidena konec letošnjega leta po potrditvi skladnosti načrta s pravili o državni pomoči. Ob predhodnem soglasju organa upravljanja bo sredstva mogoče prerazporediti ali spremeniti.

  • Sofinanciranje trajnostne mobilnosti v mestnih občinah

Letos bodo objavili tudi zadnji povabili k predložitvi vlog za sofinanciranje trajnostne mobilnosti v mestnih občinah z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. Višina razpisanih sredstev še ni dokončna, ker bodo uporabili sredstva, ki bodo ostala po zaključku obravnave vlog v drugi fazi neposredne potrditve operacij iz obeh drugih povabil.

 


VIR: Finance.si